Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 637
TÝDEN: 3171
CELKEM: 1421226

Obsah

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu a  veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

Marta Bojková

e-mail:marta.bojkova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 693

 

Ing. Jana Byrtusová

e-mail:jana.byrtusova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 696

 

Martina Sikorová

e-mail:martina.sikorova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 607

Zemědělský půdní fond

 • vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu,
 • rozhoduje o uložení změny druhu pozemku (kultury) zemědělské půdy,
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí    nesmí být používán pro výrobu potravin,
 • uplatňuje stanovisko  k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území,
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních   cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně   neobdělávána o výměře do 1 ha, stanoví podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvaluje plán   rekultivace a  vymezí zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí ze ZPF,
 • provádí kontrolní činnost,
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde součásti ZPF,
 • vydává rozhodnutí o odvodech za trvalé a dočasné odnětí půdy ze ZPF, povoluje odklad lhůty   k úhradě těchto odvodů,
 • ukládá pokuty.
   

Odpadové hospodářství

 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadu,
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t / rok, 
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů  původci, který   nakládá s odpady v množství menším než 100t nebezpečného odpadu za rok,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků, využití nebo    odstranění elektroodpadu, a zařízení k nakládání s odpady, sběrových míst a skladů odpadů,   dopravců a vydaných souhlasů  a podává informace o  sídle zařízení vhodných k odstranění nebo   využití odpadů,
 • provádí kontrolní činnost na svém úseku působnosti,
 • zajišťuje ochranu zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 • ukládá pokuty, opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnost odstranit odpad, je-li to nezbytné   z hlediska ochrany životního prostředí,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá   zajištěno využití nebo odstranění odpadů, 
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 • vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládaní s odpady,
 • vydává vyjádření k připravovaným změnám výroby, výrobního procesu, které mají vliv na nakládaní   s odpady,
 • vydává vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
 • vydává vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky   rozložitelných odpadů.


Odpadové hospodářství města:

 • Zajišťuje a provádí výkon odpadového hospodářství města Jablunkov, mimo jiné i:
 •  sepisování a rušení smluv o zapojení do systému odpadového hospodářství města s fyzickými      osobami podnikajícími, právnickými osobami  a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi,
 • vystavování faktur subjektům zapojených do systému odpadového hospodářství města,
 •  kontrola dodržování ustanovení obecně závazných vyhlášek města tykajících se úseku odpadového    hospodářství,
 •  kontroluja zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému    zavedeného obcí pro nakládání s odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická  osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se  zákonem o odpadech.