Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 170
TÝDEN: 3882
CELKEM: 1421937

Obsah

Lesní hospodářství, myslivost a rybařství

Ing. Jaroslav Ježowicz

e-mail:jaroslav.jezowicz@jablunkov.cz

tel.: 558 340 692

 

 

 • Rozhodnutí o pochybnostech , zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Rozhodnutí o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o
 •   souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 
 • Rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • Rozhodnutí o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • Rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují správní obvod MěÚ Jablunkov
 • Udělení povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • Stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují správní obvod MěÚ Jablunkov
 • Uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů
 •   a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • Uznání výběrových stromů a lesních porostů
 • Uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují správní obvod MěÚ Jablunkov
 • Rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 •  Rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 •  Rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 •  Rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného  lesního hospodáře
 • Ukládaní pokut, vybírání a vymáhání
 •  Uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesa a plnění jejích funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti
 •  v lese v případech hrozících škod
 •  Vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve správním obvodu MěÚ Jablunkov
 •  Zajištění zpracování lesní hospodářské osnovy
 •  Povolení těžby uznaných stromů nebo porostů
 •  Povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 •  Povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 •  Ustanovování lesní stráže s působností ve správním obvodu MěÚ Jablunkov a zrušování ustanovení lesní stráže s působností ve správním obvodu MěÚ Jablunkov
 •  Soustřeďování údajů LHE o lesích ve správním obvodu MěÚ Jablunkov a jejich postupování pověřené právnické osobě

 

 Úsek myslivosti

 •  Určení jakostních tříd , normovaných a minimálních stavů zvěře
 •  Rozhodnutí se zaváděním dalšího druhu zvěře
 •  Rozhodnutí s vypuštěním zvěře do honitby
 •  Rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí
 •  Souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí
 •  Schválení zařízení pro záchranné chovy
 •  Souhlas s vypouštěním jedinců ze záchranných chovů do honitby
 •  Rozhodnutí o umístění slaniska,napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře
 •  Rozhodnutí o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 •  Rozhodnutí o uznání honitby
 •  Rozhodnutí o registraci (odmítnutí registrace) honebního společenstva
 •  Rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě
 •  Rozhodnutí o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě
 •  Rozhodnutí o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou  honebních  pozemků
 •  Rozhodnutí o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků
 •  Rozhodnutí o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře
 •  Rozhodnutí o zániku honitby
 •  Rozhodnutí o zániku smlouvy o nájmu honitby
 •  Rozhodnutí o ustanovení nebo odvolání mysliveckého hospodáře
 •  Rozhodnutí o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem k dohodě
 •  Vyjádření o lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu
 •  Rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře
 •  Rozhodnutí o povolení lovu zvěře v době jejího hájení
 •  Rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 •  Rozhodnutí o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 •  Rozhodnutí o výjimce ze zakázaných způsobů lovu
 •  Rozhodnutí o vydání, odebrání nebo odepření loveckého lístku
 •  Rozhodnutí o tom , která plodina je vysokocenná
 •  Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, nebo jiný správní delikt
 •  Pořádaní chovatelské přehlídky trofejí, popřípadě pověření jiné právnické osoby touto činností
 •  Provádí kontrolu plnění plánů mysliveckého hospodaření v honitbě
 •  Vedení rejstříku honebních společenstev a zápisy do něj
 •  Vedení evidence honiteb , mysliveckých hospodářů
 •  Vedení evidence vydaných a odebraných loveckých lístků
 •  Vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře uživatelům honiteb a vedení jejich evidence
 •  Vedení evidence loveckých psů používaných pro honitbu

Přijímá oznámení

 •  mysliveckého hospodáře o zjištěných nedostatcích, ztrátě
 •  o zneužití či odcizení průkazu mysliveckého hospodáře
 •   o výsledcích sčítání zvěře

    

Úsek rybářství
 

 •  Ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce
 •  Ustanovení , zrušení rybářské stráže
 •  Vydávání ,odebírání rybářských lístků