Obsah

Přestupková agenda    

Mgr. Radovan Belan

e-mail: radovan.belan@jablunkov.cz

tel.558 340 669

 

Jana Martynková

e-mail: jana.martynkova@jablunkov.cz

tel.558 340 668

 

Výkon přestupkové agendy  

 

Od 1.7.2017 je v účinnosti zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který  upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku

a

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.  

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává MěÚ Jablunkov přestupky za obce: Bocanovice, Bukovec, Dolní a Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí,   Písečná a Písek.

 

Věcná příslušnost

 1. Nestanoví-li tento zákon jinak, je správním orgánem příslušným k řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 1. Obecní úřad je příslušný k řízení o přestupcích:

 

 • proti pořádku v územní samosprávě,
 • veřejnému pořádku,
 • proti občanskému soužití a
 • proti majetku

 

Místní  příslušnost

K řízení je místně příslušný správní orgán, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán.

Zahájení řízení

 1. Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí a postupuje v řízení z moci úřední
 2. Řízení o přestupku, o němž tak stanoví zákon, lze zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku v případě:
 • přestupků proti občanskému soužití a majetku spáchaných mezi osobami blízkými.

Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo  na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí, ale právo na odvolání ji nepřísluší.

Odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím promlčecí doby, která činí 1 rok, případně smrtí fyzické osoby nebo vyhlášením amnestie.

Účastníci řízení

 • obviněný
 • poškozený v části řízení, která se týká uplatněného nároku na náhradu škody
 • vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části týkající se zabrání věci

Je-li obviněným z přestupku mladistvý (tj. ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku),  vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

Jednotlivé správní tresty:

 • napomenutí
 • pokuta
 • zákaz činnosti
 • propadnutí věci
 • propadnutí náhradní hodnoty
 • zveřejnění rozhodnutí o přestupku (lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon)

 

Další informace

Obviněnému, který byl uznán vinným, uloží správní orgán ve smyslu ust. vyhlášky č. 520/2005 Sb. povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou.

Opravné prostředky

 1. Proti rozhodnutí o přestupku, kterým byla vyslovena vina se může odvola
 • obviněný v plném rozsahu,
 • poškozený pouze proti výroku o nároku na náhradu škody,
 • zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně právní ochrany dětí ve prospěch mladistvého obviněného pouze proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení

 

     2.   Vlastník věci se může odvolat pouze proti výroku o zabrání věci nebo náhradní hodnoty

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V zákonem stanovených případech správní orgán věc usnesením odloží nebo zastaví.

Evidence přestupků

V případech stanovených zákonem se pravomocná rozhodnutí o přestupku zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.