Obsah

Druhopisy matričních dokladů /výpisy z matrik/

Irena Widenková

e-mail: irena.widenkova@jablunkov.cz

tel.558 340 622

 

Jana Cieslarová

e-mail: jana.cieslarova@jablunkov.cz

tel.558 340 623

 

Matriční doklad nebo výpis z matriky vydá matriční úřad na základě ústní nebo písemné žádosti:

 •  fyzické osobě, které se zápis týká (po předložení občanského průkazu)
 •  členům její rodiny, jejím sourozencům
 •  zplnomocněným zástupcům (po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem )

 

Žádá-li občan o vydání dokladu pro použití v cizině, je nutné matrikáře předem na tuto skutečnost upozornit, protože doklad musí mít vyšší ověření, aby splňoval náležitosti veřejné listiny.

Správní poplatek za vydání výpisu z matrik je stanoven ve výši 100,- Kč.


Vyřízení sňatků

Podle českého právního řádu mohou uzavřít manželství občané, kteří dosáhli 18 let a splňují všechny podmínky pro uzavření manželství, buď před orgánem státu, nebo náboženské společnosti, a to veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti svědků. Není tedy nadále možné, aby po sňatku civilním následoval sňatek církevní. Obě formy sňatku jsou postaveny na roveň.

K dotazníku o uzavření manželství předložíte tyto doklady:
 

 • Platný občanský průkaz. Občané, kteří  nemají platný OP, předkládají cestovní pas.
 • Rodné listy /nikoli jen výpisy z knihy narození/. V případě ztráty si nový rodný list opatříte na matrice podle místa narození.
 • Rozvedený snoubenec předloží k žádosti rozsudek soudu o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Ovdovělý snoubenec předloží úmrtní  list zemřelého manžela.
 • Nezletilý snoubenec starší 16 let předloží rozhodnutí příslušného okresního soudu o povolení  k uzavření manželství s vyznačením nabytí právní moci.


 

Úředně určenou dobou pro svatební obřady je každá první sobota v měsíci  v čase od 08:00 – 14:00.
Úředně určenou místností je obřadní síň v budově radnice v Jablunkově, Dukelská 144. Svatební obřady mimo úředně určenou dobu a místnost jsou zpoplatněny ve výši 3.000,-- Kč (z toho správní poplatek 1.000,-- Kč a poplatek za zvýšené náklady 2.000,-- Kč).

K dotazníku o uzavření manželství občana ČR s cizincem předložíte tyto doklady:
 

 • Cestovní pas, popř. jiný doklad totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Potvrzení o trvalém bydlišti
 • Potvrzení o rodinném stavu
 • Ovdovělý snoubenec úmrtní list manžela
 • Rozvedený snoubenec rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, opatřené doložkou o nabytí právní moci rozhodnutí
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - nesmí být starší 6 měsíců
 • Potvrzení Policie ČR (cizinecké policie) o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Občané států Evropské unie toto potvrzení nepředkládají.
   

Všechny  doklady musí mít náležitosti veřejné listiny a úředně přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka.

Tam, kde ČR nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, je třeba, aby tyto listiny byly ověřeny příslušnými vyššími orgány tohoto státu a superlegalizovány českým zastupitelským úřadem, popřípadě opatřeny doložkou Apostille.

Správní poplatek za sňatek občana bez trvalého pobytu na území  ČR činí  2.000,--  Kč.Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
 

 • Žádost se podává na matrice, před níž bylo manželství uzavřeno, nebo na kterémkoliv matričním úřadě.
 • Dále se předkládá občanský průkaz, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Správní poplatek ve výši 100,-- Kč se vybere v případě, že žádost byla podána po uplynutí 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
   

 

Legalizace /ověření podpisu/

O ověření podpisu žádá občan osobně po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, jímž prokáže svou totožnost. Podpis na listině, která neobsahuje žádný text, se neověří.

Správní poplatek za ověření podpisu je 30,- Kč za každý podpis.
 


Vidimace /ověření listiny/

K ověření listiny (opisu, kopie, fotokopie) je nutné předložit originál. Matrikář neprovede ověření kopie občanského průkazu, vojenské knížky, cestovního pasu, popř. jiného průkazu, vkladní knížky, losu, šeku, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby a listiny, která je opatřena plastickým razítkem či obsahuje plastický text.

Fotokopie listin pořizuje žadatel na své náklady.

 

Rejstřík trestů

MěÚ Jabunkov je zařazen do systému CZECH POINT, což umožní občanovi získat výpis z rejstříku trestů na počkání. Občan předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas a na místě uhradí správní poplatek 100,-- Kč v hotovosti.

Rejstřík trestů lze též vyřídit na základě plné moci, na níž musí být úředně ověřen podpis zmocnitele.Správní poplatek za ověření listiny je 30,- Kč za každou i započatou stránku.