Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

 

Hlaseni_rozhlasu

 

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 306
TÝDEN: 2195
CELKEM: 1091062

Obsah

Cestovní doklady

Halina Janiczková

e-mail: halina.janiczkova@jablunkov.cz

tel.558 340 624

 

Vyřízení cestovního pasu

Chcete vycestovat do zahraničí nebo nemáte platný cestovní pas? Zde naleznete informace jak si vyřídit nový cestovní pas pro sebe nebo pro Vaše dítě.

Jaké typy cestovních dokladů se vydávají:

Cestovní pas

 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit,
 • Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů,

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez biometrie (zelená knížka a zpravidla na počkání) se od 1. 1. 2016 již nevydávají!

 Jiné cestovní doklady se vydávají jen na základě mezinárodní smlouvy. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno dnem 1. července 2011.

Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012.

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu a za jakých podmínek

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas,

Kde si můžete požádat o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republicekteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22; místo trvalého pobytu nerozhoduje,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem,
 • žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6 pracovních dnů) nelze podat u zastupitelského úřadu.
 • Jde-li o jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, žádost podle odstavce 1 se podá u orgánu příslušného k jeho vydání.

Převzetí cestovního pasu

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

 Kde lze cestovní pas převzít

Cestovní pas lze převzít

 • u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Před převzetím cestovního pasu obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit datovou stránku a nosič dat před poškozením,
 • cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít za poplatek 100,- Kč i u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti. Poplatek se platí u předávajícího úřadu.
 • V zahraničí u zastupitelského úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání,
 • Pokud podala žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (dle místa trvalého pobytu).
 • Zastupitelský úřad může předat cestovní pas oprávněné osobě rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, se na žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu.

 Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Poplatky

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:

 • vydání cestovního pasu 600 Kč
 • vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 100 Kč
 • vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů 4000 Kč
 • vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů občanům mladším 15 let 2000 Kč
 • převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Další informace

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

 

Další cestovní doklady pro děti do 15-ti let

 

- cestovní příloha


vydává se občanům mladším 15-ti let s trvalým pobytem v pásmu malého
pohraničního styku (smlouva mezi ČR a PR)
- je určena pro cesty v rámci malého pohraničního styku na území Polské republiky (cca 15 km od st. hranic)
- slouží k samostatné cestě dítěte do Polské republiky
- úplně a čitelně vyplněná žádost o vydání cestovní přílohy (žádost podává zákonný
zástupce dítěte)
- občanský průkaz zákonného zástupce
- 2 fotografie
- rodný list dítěte
- všechny dříve vydané neplatné cestovní doklady
- vydání cestovní přílohy je osvobozeno od správního poplatku
- platnost cestovní přílohy je 5 let