Obsah

Cestovní doklady

Halina Janiczková

e-mail: halina.janiczkova@jablunkov.cz

tel.558 340 624

 

Vyřízení cestovního pasu
Chcete vycestovat do zahraničí nebo nemáte platný cestovní pas? Zde naleznete informace jak si vyřídit nový cestovní pas pro sebe nebo pro Vaše dítě.
 
Jaké typy cestovních dokladů se vydávají
Cestovní pas
 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit,
 • Žádá-li občan o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, vydá se mu cestovní pas do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin
Jiné cestovní doklady se vydávají jen na základě mezinárodní smlouvy. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva.
 
Kdo a za jakých podmínek
O vydání cestovního pasu může požádat:
 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.
 
Jak a kam se obrátit
Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.
Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:
 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22; jedná-li se o cestovní pas vydávaný      ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo              do 5 pracovních dnů,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách     do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
 
Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.
 
 
 
Převzetí cestovního pasu
Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:
 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 
Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.
 
 
 
 Kde lze cestovní pas převzít
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadů obce s rozšířenou působnosti, který občan uvedl v žádosti.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze           u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání,             nebo u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů, nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.
 
 
 Co musíte předložit
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:
 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana,      jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.
 
Formuláře
Podání žádosti o vydání cestovního pasu:
 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti,        proto se občan musí k němu osobně dostavit.
Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.
Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.
 
 
Poplatky a termíny
Správní poplatky
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů
 • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.
 
Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před předáním cestovního pasu.
 
Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovní ho dne nebo     do 5 pracovních dnů
 
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti   či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                           6 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  4 000 Kč
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                            2 000 Kč
 
občanům mladším 15 let
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                           2 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1 500 Kč
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                               500 Kč
 
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                           3 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  2 000 Kč
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                            1 000 Kč
 
při podání a převzetí
 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti     3 000 Kč
 
občanům mladším 15 let
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                           1 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     500 Kč
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                               500 Kč
 
při podání a převzetí
 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti     1 000 Kč
 
 
 
Lhůty pro vyřízení
Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.
 
Další informace
Skončení platnosti cestovního dokladu
Platnost cestovního dokladu skončí:
 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.
 
Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:
 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil podobu
 
 Další cestovní doklady pro děti do 15-ti let
- cestovní příloha
 • vydává se občanům mladším 15-ti let s trvalým pobytem v pásmu malého
  pohraničního styku (smlouva mezi ČR a PR)
 • je určena pro cesty v rámci malého pohraničního styku na území Polské republiky   (cca 15 km od st. hranic)
 • slouží k samostatné cestě dítěte do Polské republiky
 • úplně a čitelně vyplněná žádost o vydání cestovní přílohy (žádost podává zákonný
  zástupce dítěte)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • 2 fotografie
 • rodný list dítěte
 • všechny dříve vydané neplatné cestovní doklady
 • vydání cestovní přílohy je osvobozeno od správního poplatku
 • platnost cestovní přílohy je 5 let, nejdéle však do dovršení 15-ti let