Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 224
TÝDEN: 224
CELKEM: 1418279

Obsah

Vyvlastňovací úřad:

Ing. Renata Niedobová

e-mail: renata.niedobova@jablunkov.cz

tel. 558 340 640


Předmět působnosti:
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, vykonává podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), působnost vyvlastňovacího úřadu. Předmětem zákona o vyvlastnění a věcnou působností vyvlastňovacího úřadu je:
 
 • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem ,
 • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
 • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.
 
Obvod územní působnosti:
je vymezen správními obvody obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek.
Obsah a náležitosti podání:
Podáním se rozumí každý úkon učiněný vůči vyvlastňovacímu úřadu. Náležitosti základních druhů podání stanoví vyvlastňovací zákon a pokud nejsou v něm obsaženy, pak zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení obsahuje podle ust. § 18 odst. vyvlastňovacího zákona zejména:
 • označení pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, a práv třetích osob na nich váznoucích,
 • doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění  (§ 3 až5),
 • údaj o tom, jakého vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá ,
 • údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu vyvlastnění.
   
K žádosti je vyvlastnitel povinen podle ust. § 18 odst. 3 vyvlastňovacího zákona připojit:
 
 • výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy o pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká,
 • listiny prokazující vlastnictví a jiná věcná práva k pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, nelze-li je zjistit z údajů uvedených v Katastru nemovitostí České republiky,
 • kopii územního rozhodnutí, vyžaduje-li jeho vydání pro daný účel vyvlastnění zvláštní právní předpis
 • listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění uvedené v §5,
 • znalecký posudek potřebný ke stanovení výše náhrad podle § 10 odst. 1 vyhotovený na žádost vyvlastňovaného nebo s jeho souhlasem na žádost vyvlastnitele.
Kontakt:
Pro provádění vyvlastňovacího řízení není v rámci odboru stanovena konkrétní osoba. Oprávněná úřední osoba se stanoví pro každé konkrétní vyvlastňovací řízení zvlášť. Údaje pro kontakt s oprávněnou úřední osobou se uvádí na všech písemných opatřeních vůči účastníkům řízení.
 
Adresa pro doručování podání:
 • listovní zásilkou: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánován a stavebního řádu, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
 • elektronickou poštou opatřenou elektronickým podpisem: posta@jablunkov.cz