Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 42
TÝDEN: 1924
CELKEM: 1440494

Obsah

Správní orgán státní památková péče:

Ing.Marta Mruzková

e-mail: marta.mruzkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 645

 

Předmět působnosti:
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, podle ustanovení § 29 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Při tom, jako Obecní úřad obce s rozšířenou působností:
a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
b)  zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů 19) ,
c)  uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
d)   usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
e)  vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
f)  koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
g)  vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče 1) ,
h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
i)    plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.
 
Při plnění úkolů státní památkové péče se MěÚ Jablunkov opírá o odbornou pomoc Národního památkového ústavu v Ostravě.
 
Obvod územní působnosti:
je vymezen správními obvody obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek.
Obsah a náležitosti podání:
Náležitosti podání stanoví vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, informace o tom podá orgán státní památkové péče.

Nejčastější podání jsou:
- návrh na prohlášení věci za kulturní památku - údaje o umístění památky, popis památky, fotodokumentace, popis současného stavu (např. údaje o technickém stavu, provedené obnově), způsob využívání památky a vztahy, opravňující k nakládání s věcí (listinné doklady),
-   žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - obsahuje název a umístění památky vč. rejstříkového čísla Ústředního seznamu, popis současného stavu památky s uvedením závad, předpokládaný rozsah obnovy, investora obnovy, předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy, předpokládaný přínos obnovy Státního památkového ústavu v Ostravě se sídlem Korejská 12, 702 00 Ostrava - Přívoz.
Formuláře podání jsou k dispozici na webové stránce Města Jablunkov: www.jablunkov.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare nebo na stavebním úřadu.