Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 670
TÝDEN: 4217
CELKEM: 1456507

Obsah

Obecné informace o SPOD

Co je sociálně-právní ochrana dětí a na co se zaměřuje

Orgán sociálně-právní ochrany je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Jablunkov. Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do mnoha právních předpisů, zejména v oblasti rodinně-právní, sociální, trestní, zdravotní, školské, občanskoprávní, a do mnoha mezinárodních dokumentů.

Co se rozumí sociálně-právní ochranou, vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu o to požádají, pokud o to požádá dítě, či pokud se objeví skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Základní právní úprava

 • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon

 

Činnosti SPOD

Péče o rodinu a děti  - Orgán SPOD zejména:

 • poskytuje poradenskou činnost a pomoc v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
 • provádí sociálně preventivní činnost a úkony vedoucí k sanaci rodiny,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • přijímá výchovná opatření v disfunkčních rodinách,
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí),
 • vykonává funkci veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce
 • zastupuje děti, které nemohou zastoupit jejich rodiče např. v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči nebo mezi dětmi týchž rodičů ustanovuje soud dítěti tzv. "kolizního opatrovníka", který bude dítě v řízení nebo při jednotlivém právním úkonu zastupovat,
 • řeší problematiku dětí z neúplných rodin,
 • řeší situaci dětí narozených mimo manželství a pomoc jejich matkám,
 • řeší nedostatečnou péči o děti,
 • zajišťuje další sociální pomoc dětem a jejich rodičům,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou a zároveň navštěvuje rodiče těchto dětí
 • zabývá se problematikou týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí,(syndrom CAN) a problematikou domácího násilí v prostředí, kde se zdržuje nezletilé dítě.

Informace:

Leták: Obecné informace o činnosti OSPOD zde

Leták: Informace pro děti zde

Leták: Informace pro teenagery  zde

Vzory návrhů:

 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu před a po rozvodu (manželé) zde
 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti (nesezdaní rodiče) zde
 • Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě zde
 • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného pro výživné na nezletilé dítě zde
 •  

Náhradní rodinná péče

Je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče pracovníci SPOD zejména:

 • vyhledávají děti vhodné k osvojení, nebo ke svěření do pěstounské péče včetně pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu,
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu,
 • zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování, 
 • poskytují poradenskou pomoc,
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob, 
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce,
 • zprostředkovávají psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím.

Péče o děti v jiném výchovném prostředí, než v jejch biologické rodině se v České republice uskutečňuje v těchto právních režimech:

 1. osvojení (neboli adopce)
 2. svěření do péče jiné osoby
 3. pěstounská péče (příbuzenská, nepříbuzenská, pěstounská péče na přechodnou dobu)
 4. poručenství

 

Vzor návrhu:

Návrh na osvojení   zde

Kuratela pro děti a mládež

Je zabezpečována prostřednictvím kurátorů pro děti a mládež, kteří provádějí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, konkrétně:

 • navrhují preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů
 • účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvují rodiče těchto dětí
 • pomáhají dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťují pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí
 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného
 • zabývají se problematikou dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování závažného charakteru

 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise byla zřízena s platností od 1.1.2003 starostou města jako zvláštní orgán obce. Členové Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  jsou jmenováni z řad odborníků, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a mládeží.

Hlavní úkoly komise:

 • v zákonem vymezených případech rozhoduje o vydání (a odnětí) pověření ke zřízení výchovně rekreačních táborů pro děti;
 • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině;
 • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí;
 • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska;
 • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu.