Obsah

Samospráva na úseku školství

Mgr.Terezie Műllerová

e-mail: terezie.mullerova@jablunkov.cz

tel. 558 340 675

 

Vymezení působnosti:

 • připravuje podklady pro přednesy projednávané v radě města a zastupitelstvu města
 • spravuje činnost mateřských a základních škol a školských zařízení, domu dětí a mládeže a Jablunkovského centra kultury a informací
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro rozpočet a rozbory příspěvkových organizací města Jablunkov na úseku školství, kultury a tělovýchovy
 • připravuje návrhy pro orgány města na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací, návrhy zřizovacích listin a jejich změn
 • připravuje návrhy dodatků, včetně další související agendy
 • spolupracuje na aktualizaci webových stránek města
 • zabezpečuje administrativní činnosti související s výběrovým řízením nebo konkurzním řízením na funkci ředitele příspěvkové organizace
 • připravuje návrhy pro radu na jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací, návrhů na stanovení jejich platů a odměn podle zvláštních předpisů
 • průběžně kontroluje, zda je činnost příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou, včetně činnosti doplňkové, kontroluje pololetní a roční rozbory
 • průběžně kontroluje hospodaření příspěvkových organizací, inventarizaci majetku příspěvkových organizací na základě kontroly předkládá radě návrhy opatření k odstranění nedostatků zjištěných v činnosti příspěvkových organizací
 • informuje ředitele příspěvkových organizací o usneseních rady a zastupitelstva, kterými jsou jim uloženy úkoly, nebo kterými jsou požádáni o součinnost a spolupráci
 • sděluje závazné ukazatele schválené zastupitelstvem nebo radou
 • předkládá RMJ Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací
 • připravuje vydávání městského zpravodaje
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města na svěřeném úseku
 • Místní akční plán pro ORP Jablunkov II