Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

 

Hlaseni_rozhlasu

 

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 258
TÝDEN: 258
CELKEM: 1028080

Obsah

Správa majetku, byty a nebytové hospodářství, pozemky, lesní hospodářství    

Karin Turková

e-mail: karin.turkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 661

 

Věra Hrončoková

e- mail: vera.hroncokova@jablunkov.cz

tel. 558 340 662 


Správa majetku města - pozemky a lesní hospodářství     2. posch., kanc. č.312
 • řídí lesní pěstební a těžební činnosti v lesích , které jsou majetkem města Jablunkov
 • vyřizují se zde žádosti o odkoupení, odprodej a směnu pozemků v majetku města  
 • vede agendu na úseku lesního hospodářství a připravuje podklady pro vynětí z lesního půdního fondu
 • zodpovídá za lesní hospodářský plán a sleduje jeho plnění
 • zpracovává návrhy na zápis vkladů vlastnických práv
 • zajišťuje výkon samosprávy související s veřejným prostranstvím
 • poskytuje výpisy z katastru nemovitostí  (mimo kopií katastrálních map), cena je stanovena dle zák. č.634/2004 o správních poplatcích, tj. 50,- Kč za každou
 • započatou stránku
Správa majetku města - byty a nebytové prostory 2. posch , tel. 558 340 662, kanc. číslo 312
 • zpracovává bytovou agendu (evidence žádostí o nájem bytu, vyřizování písemností spojených s pronájmem bytů
 • zpracovává a vede agendu komise stavební a správy majetku města při Radě města Jablunkov
 • zpracovává podklady k prodeji bytů, vyřizuje písemnosti týkající se prodeje bytů, zpracovává návrhy na vklad vlastnických práv k bytům
 • vyřizuje písemnosti týkající se nebytových prostor
 • zpracovává podklady pro sestavování rozpočtu a rozboru hospodaření na výše uvedených úsecích
 • zpracovává podklady pro finanční odbor na uvedených úsecích (faktury, předpisy nájemného, daňové doklady, podklady k DPH)
 • zpracovává agendu vymáhání pohledávek (nájemné z nebytových prostor)
 • zajišťuje a zpracovává podklady potřebné k pojistnému plnění za škody způsobené na majetku města


Postup při vyřizování žádostí o pronájem nebo prodej pozemků1. Zájemce o koupi nebo pronájem pozemku předloží písemnou žádost s uvedením parcelního čísla, výměry a snímek katastrální mapy.

2. U pronájmu pozemku se žádost předkládá k projednání radě města, poté se zveřejňuje záměr pronájmu na úřední desce po dobu 15 dnů, aby se k záměru mohli vyjádřit a předložit své nabídky další zájemci, po uplynutí této doby jsou žádosti projednány v radě města, která schválí pronájem pouze jednomu zájemci a stanoví cenu za nájem pozemku dle ceníku schváleného radou města.

3. U prodeje pozemku se žádost předkládá k projednání radě města, následně pak zastupitelstvu města, poté se zveřejňuje záměr prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů, v případě přihlášení dalších zájemců jsou předloženy žádostí i s žádostí původního zájemce k jednání rady města a zastupitelstva města, které schválí prodej pouze jednomu zájemci a stanoví kupní cenu.
 

Zásady pro vyřizování žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví Města Jablunkova

I. Příjem žádostí o pronájem bytu

1. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví Města Jablunkova (dále jen „městský byt“) může podat fyzická osoba, která současně splňuje všechny níže uvedené podmínky (dále jen „žadatel“):

a) dovršil 18 let věku,

b) nemá možnost užívat jakýkoliv jiný byt, bytovou jednotku nebo rodinný dům,

c) v místě svého dosavadního bydliště nenarušuje občanské soužití a byt, v němž dosud bydlí, žádným způsobem nepoškozuje,

d) nikdy v minulosti neužíval jakýkoliv byt neoprávněně a

e) v minulosti neměl dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

2. Žadatel podává žádost o uzavření nájemní smlouvy na městský byt písemně, přičemž žádost je nutné adresovat odboru místního hospodářství Městského úřadu v Jablunkově. Tento odbor také provádí registraci žádostí.

3. Žadatel je povinen žádost o uzavření nájemní smlouvy na městský byt vyplnit úplně a pravdivě a je zodpovědný za správnost a úplnost údajů obsažených v žádosti. Veškeré změny údajů obsažených v žádosti, jakož i další skutečnosti rozhodné pro řádné posouzení žádosti, je žadatel povinen neprodleně oznámit odboru místního hospodářství Městského úřadu v Jablunkově. V souvislosti s tím žadatel výslovně souhlasí, aby Město Jablunkov v rozsahu nezbytně nutném pro řádné posouzení žádosti a zařazení do seznamu žadatelů o městský byt shromažďovalo a zpracovávalo osobní údaje získané od žadatele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

II. Vyřazení žádosti o pronájem bytu

1. Pokud bude zjištěno, že žadatel uvádí ve své žádosti nepravdivé nebo neúplné údaje, bude tato žádost vyřazena. O vyřazení bude žadatel písemně uvědomen doporučeným dopisem.

2. Důvodem pro vyřazení žádosti je rovněž opakované odmítnutí nabízeného bytu podle článku III. odst. 5 těchto zásad.

III. Přidělování bytů

1. Městské byty jsou přidělovány podle seznamu žadatelů o byt, který na období jednoho roku sestavuje Komise stavební a správy majetku města (dále jen „aktuální seznam“).

O uzavření nájemních smluv s jednotlivými žadateli rozhoduje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Rada města Jablunkova.

2. Seznam žadatelů o byt se skládá ze dvou částí:

a) do první části seznamu komise zařazuje žadatele o byt na základě zohlednění naléhavosti bytových a sociálních potřeb žadatelů s přihlédnutím ke zdravotnímu postižení žadatelů nebo spolubydlícího rodinného příslušníka, přičemž se nepřihlíží k datu zaregistrování žádosti,

b) do druhé části seznamu komise zařazuje žadatele o byt podle data zaregistrování žádosti.

3. Zvlášť jsou řešeni žadatelé vykonávající profese důležité z hlediska zájmů rozvoje Města Jablunkova. U těchto žadatelů je přihlíženo především ke společenskému významu jejich práce.

4. Velikost přiděleného bytu se řídí zpravidla počtem osob v domácnosti:

- pro 1 osobu je určen byt 0+1

- pro 2 osoby (mladou rodinu) je určen byt 1+1, maximálně 1+2

- pro matku s dítětem je určen byt 1+1

- pro rodinu nejméně 3-člennou je určen byt 1+2, případně větší

5. Žadatel může odmítnout jen jeden nabídnutý byt a své odmítnutí je povinen řádně zdůvodnit. Po odmítnutí nabídnutého bytu může být tento žadatel z rozhodnutí Komise stavební a správy majetku města zařazen na poslední místo aktuálního seznamu. V případě opakovaného odmítnutí nabídnutého bytu bude žádost tohoto žadatele vyřazena z aktuálního seznamu.

6. Byty jsou pronajímány na dobu určitou – minimálně však na jeden rok. Dobu nájmu stanoví Rada města Jablunkova.

7. Na základě zplnomocnění pronajímatele nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci v zastoupení pronajímatele podepisuje ředitel společnosti TS – technické služby, a.s. sídlem Jablunkov, Mlýnská 51, pověřené správou bytového fondu Města Jablunkova.

Tyto zásady byly schváleny Radou města Jablunkova na 84. schůzi konané dne 12. září 2002.