Obsah

Oddělení investic 

Jiří Labaj- investiční technik 

e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

tel. 558 340 667, 602 325 276

 

Ing.K.Kadlubcová- investiční technik

e-mail: karin.kadlubcova@jablunkov.cz

tel.558 340 666 

 
Vymezení působnosti:
 • zabezpečuje projektovou a předprojektovou přípravu investic a oprav města včetně studií, zadání staveb, odborných posudků
 • zabezpečuje projednání projektů těchto záměrů s dotčenými orgány státní správy a správci sítí
 • podává návrhy na vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení drobných staveb, terénních úprav apod., včetně doložení
 • všech potřebných dokladů dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
 • účastní se těchto územních řízení
 • vykonává odborný dozor investora nad prováděním stavebních a technologických prací v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením
 • odsouhlasuje správnost fakturace těchto prací a dodávek z hlediska souladu s uzavřenou smlouvou o dílo
 • spolupracuje se stavebním úřadem a příslušnými komisemi Rady města
 • zajišťuje agendu pro průběh výběrových řízení a hospodářských soutěží pro přípravu a realizaci investičních akcí města
 • zpracovává návrhy a žádosti o státní dotace určených staveb města
 • podává závěrečná vyúčtování dotací na investiční akce u příslušných ministerstev, popř.  jiných nadřízených orgánů
 • spolupracuje s jinými odbory po odborné stránce
   

Vyřizování žádostí občanů:

Vyřizujeme žádosti občanů týkající se požadavků na investice města, např. požadavky na nové vodovodní, kanalizační a plynovodní řady, pozemní stavby – bytové, nebytové apod. Žádostí či petice občanů a jejich návrhy na investice města posuzujeme z hlediska možnosti technického řešení a doplněný materiál předkládáme k projednání voleným orgánům města. V případě, že je investice zahrnuta do rozpočtu města – zajišťujeme její realizaci.

V souvislosti se stavbami zejména rozsáhlých inženýrských sítí vyřizujeme povolení vstupu jednotlivých majitelů dotčených pozemků, uzavíráme s nimi smlouvy o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene. Naše úspěšnost ve velké míře závisí i na této oblasti, protože bez jejich souhlasu a spolupráce nejsme schopni tyto veřejné prospěšné stavby vůbec zrealizovat.