Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pokladna a správa místních poplatků

Ing. Lenka Baselidesová

e-mail:  lenka.baselidesova@jablunkov.cz

tel.:558 340 634

 

Ing. Romana Ćmielová

e-mail:  romana.cmielova@jablunkov.cz

tel.:558 340 638


Hotovostní platební styk je zajišťován prostřednictvím pokladny.

Na pokladně města je možné přímo uhradit platby místních daní a poplatků, včetně správních poplatků.

 

Poplatek ze psů – OZV č.3/2010
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jablunkov.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku, kterým je Městský úřad Jablunkov, odbor finanční, vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku podle článku 3 odst.1 této vyhlášky. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
 
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
   Za prvního psa    Za druhého psa
a)sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domku     300,- Kč         400,- Kč
 
b)v rodinném domku v lokalitě
Horní Lyski, Radvanov Záhoří k Návsí,
Radvanov Záhoří k Písečné, Vitališov, Černé                          200,- Kč         200,- Kč
 
c)sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném
domku, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého,
anebo sirotčího důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů                                                            100,- Kč         100,- Kč
 
d)sazba poplatku ze psa chovaného v obytných
domech jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého,
anebo sirotčího důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů                                                            200,- Kč         200,- Kč
 
e) pokud je pes prokazatelně celoročně umístěn
jako hlídací na zahradě držitele psa mimo
obytný dům                                                                                 300,- Kč         400,- Kč
 
f)jeli držitel psa členem kynologického svazu,
kde provádí výcvik psa                                                              100,- Kč         100,- Kč
 
g)v ostatních případech                                                         1.500,- Kč      2.000,- Kč
 
 
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku nečiní-li více než 1.000,- Kč ročně. Činí-li  poplatek více než 1.000,- Kč ročně, poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna příslušného kalendářního roku.
 
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 
 
Poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – OZV č. 3/2012
 
Poplatek je zaveden OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2011.
 
Poplatek platí:
a)      fyzická osoba, která má ve městě Jablunkově (dále jen „město“) trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 
b)      fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, jméno a příjmení, bydliště, datum narození, u poplatníka dle článku 2 písm. b) této vyhlášky také evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci; není li stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, potom uvede parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníky činí   492,- Kč.
 
Splatnost a způsob odvodu poplatku
Poplatek pro poplatníka je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.04. a do 31.10. daného kalendářního roku.
 
Úhradu poplatku lze provést:
a)      prostřednictvím SIPO,
b)      zaplacením poplatku v hotovosti na Městském úřadě Jablunkov, odboru finančním,
c)      bezhotovostní platbou, tj. převodem peněz na bankovní účet správce poplatku,
d)      poštou na doručenou poštovní poukázku.
Při platbě bezhotovostní platbou se poplatek hradí na bankovní účet Města Jablunkova vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karviná, číslo účtu 1783-1681984379/0800.
 
Při platbách je poplatník povinen uvést jméno, adresu, období, za které je poplatek odváděn a variabilní symbol. Variabilní symbol je neopakovatelné desetimístné číslo, které je správcem poplatku na začátku vzniku poplatkové povinnosti přiděleno poplatníkovi a po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka se nemění.
 
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny tyto osoby:
a)      poplatník po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, a to po předložení dokladu svědčícím o pobytu v tomto zařízení;
b)      poplatník po dobu prokázaného pobytu v zahraničí v délce trvání 3 a více měsíců  (pracovní, studijní pobyt); o počátku a ukončení pobytu je poplatník povinen předložit správci poplatku příslušný doklad (např. potvrzení zaměstnavatele, potvrzení školy, apod.). Tyto doklady musí být v jazyce českém nebo slovenském, případně opatřeny úředním překladem do jednoho z těchto jazyků. Správce poplatku může v odůvodněných případech od předložení těchto dokladů upustit;
c)      poplatník po dobu pobytu v zařízení sociální a zdravotnické péče v délce trvání 3 a více měsíců  (léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna, výchovný ústav, dětský domov, diagnostický ústav apod.), a to po předložení dokladu svědčícím o pobytu v tomto zařízení;
d)      poplatník jemuž byl údaj o předchozím místě trvalého pobytu úředně zrušen a místem jeho trvalého pobytu je podle zvláštního zákona adresa Městského úřadu Jablunkov (tj. sídlo příslušné ohlašovny);
e)      fyzické osoby, které mají na území města Jablunkov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekraci a současně mají trvalý pobyt na území města Jablunkov.
 
Úlevy
Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % z roční sazby poplatku má poplatník, který v daném roce dosáhne věku 70 let a poplatník starší 70 let. O tuto úlevu nemusí poplatník žádat, úleva je poskytována automaticky. Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % z roční sazby poplatku má poplatník, který studuje na území ČR a je ubytován po dobu studia mimo své trvalé bydliště, přičemž pro vznik nároku na tuto úlevu postačí, pokud poplatník v daném kalendářním roce splňuje obě tyto podmínky současně alespoň za jedno pololetí školního roku či za jeden semestr akademického roku. Vznik nároku na úlevu na poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku vždy nejpozději do 30. září daného kalendářního roku, přičemž k prokázání takto uplatněného nároku na úlevu na místním poplatku je poplatník povinen správci poplatku předložit příslušný doklad o svém studiu (potvrzení školy) a doklad o ubytování (potvrzení vysokoškolské koleje, internátu, soukromé zařízení apod.) v daném kalendářním roce.
 
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
 
Povolení provozování výherních hracích přístrojů (VHP) – OZV č. 1/2013
Zákaz provozování loterí a jiných podobných her na celém úzení města
 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – OZV č. 3/2010
Dle OZV je předmětem poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  přechodný pobyt fyzických osob na území Města Jablunkov za účelem léčení nebo rekreace, pokud je spojený s ubytováním za úplatu. Poplatek vybírá ubytovatel, který jeho odvod  provádí pololetně správci poplatku, kterým je finanční odbor.
Sazby poplatku   za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:
10,-- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku pololetně, nejpozději do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku.
 
Poplatek z ubytovací kapacity – OZV č. 3/2010
Dle OZV jsou předmětem poplatku z ubytovací kapacity využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování  za úplatu (hotely a hotelové domy, penziony, rekreační střediska, apod.).
Poplatek hradí  fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu TP a číslo OP fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.