Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fakturace, vymahání pohledávek

Dana Wawroszová

e-mail: dana.wawroszova@jablunkov.cz

tel.:558 340 619

 

 • Zajišťuje platební a zúčtovací styk s bankami, vyhotovuje příkazy k úhradám, sleduje pohyb finančních operací a stav finančních prostředků na bankovních účtech.
 • Zajišťuje styk s bankami, např. při sjednávání změn uzavřených smluv atp.
 • Vede knihu došlých faktur, knihu poukazů, sleduje splatnost faktur, provádí kontrolu formální správnosti dokladů (faktur, platebních poukazů) předkládaných odvětvovými odbory.
 • Zajišťuje komunikaci s bankami prostřednictvím agendy BUC systému GINIS, subsystému EKONOMIKA,
 • Zajišťuje párování položek zaevidovaných výpisů z účtů s předpisy očekávaných úhrad, vzešlými z různých modulů systému GINIS. U položek, které nebyly automaticky spárovány, konzultuje jejich spárování před odesláním do modulu UCT s pracovníky příslušných odborů a s pracovníky účtárny. Odeslání nespárovaných plateb do modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů k účetní likvidaci provede až po konzultaci a odsouhlasení s pracovníky účtárny.
 • Vede a doplňuje registr externích subjektů pro ekonomický modul GINIS, subsystém EKONOMIKA.
 • Zabezpečuje činnosti a agendu spojenou s vymáháním pohledávek vzniklých nezaplacením pokut včetně výkonu činností při vymáhání pohledávek po lhůtě jejich splatnosti (programové zpracování Gnis, modul DDP).
 • Vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád., a činnosti související. Při vymáhání pohledávek úzce spolupracuje s ostatními odbory MěÚ, MěP, včetně komunikace s bankami, městskými úřady, finančními úřady, katastrálními úřady, zdravotními pojišťovnami, soudy atd.
 • Provádí koordinaci všech fází řízení – tj. navádění předpisů pokut plateb, výzev k součinnosti třetích osob, exekučních příkazů na přikázání pohledávek u bank, na srážku ze mzdy aj. příjmů, rozhodnutí o splátkách, přihlašování pohledávek do dědického řízení, sepisování protokolů o ústním jednání a úředních záznamů apod.
 • Ověřuje výši daňové platební povinnosti daňových subjektů a vystavuje předpisné, odpisné, platební a přeúčtovací poukazy.
 • Samostatně zajišťuje včasnost a správnost uzávěrek evidence
 • Navádí své vydané výzvy, rozhodnutí a jiné dokumenty do elektronické evidence dokumentů.
 • Povoluje posečkání úhrady nedoplatku, popřípadě jeho úhradu ve splátkách u pohledávek města vzniklých v přenesené působnosti, popřípadě zpracovává podklady pro povolení splátek u pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti.
 • Sestavuje soupisy pohledávek vzniklých při výkonu přenesené působnosti navržených k odpisu a vyřazení.
 • Eviduje pohledávky města předané Úseku pohledávek k vymáhání vzniklé při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti.
 • Provádí každoročně vždy k 31. 12. inventarizaci pohledávek města, to znamená, kolik bylo vymoženo při výkonu přenesené působnosti.
 • Přihlašování pohledávek do insolvenčního a dědického řízení.
 • Provádění dohledávací činnosti (vypisování součinnosti na banky, pojišťovny a další instituce).
 • Zajištění činností předání pohledávek k dalšímu soudnímu vymáhání prostřednictvím exekutorů.
 • Vedení evidence soudních sporů. 
 • Výkon dílčích analytických činností, statistik a evidence základních informací souvisejících s vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti, údržba banky dat o pohledávkách v rámci svěřeného úseku.

 

vymáhají se pohledávky z oblasti:

 • školství a kultury
 • živnostenského úřadu
 • životního prostředí a zemědělství
 • územního plánování a stavebního řádu

Jak postupovat v případě obdržení výzvy k zaplacení pohledávky?

Jestliže občan, fyzická nebo právnická osoba obdrží výzvu k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě, bude se řídit obsahem výzvy. S výzvou je občanovi zaslána složenka na zaplacení pohledávky, kterou má uhradit, ale také může využít i možností uvedených ve výzvě (např. zaplatit pohledávku osobně v pokladně MěÚ Jablunkov, nebo využít bezhotovostní platby u svého bank. ústavu).


V případě nesrovnalostí může občan konzultovat tyto záležitosti s paní Wawroszovou telefonicky - tel: 558 340 619, popř. osobně.  S sebou, prosím, přineste doručenou výzvu, doklad o zaplacení a ostatní náležitosti pohledávky.