Obsah

Dopravní úřad  taxislužba

Iveta Konderlová

e-mail: iveta.konderlova@jablunkov.cz     

tel. 558 340 681

 


Přehled činností:

 • posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy - taxislužby
 • vede evidenci provozovatelů taxislužby, včetně evidence jejich řidičů a vozidel
 • ověřování splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti řidičů taxislužby
 • uděluje a odebírá oprávnění řidiče taxislužby
 • vydává průkazy způsobilosti řidiče taxislužby
 • provádí výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě
 • vede, doplňuje a zpracovává údaje v registru dopravců

 

Informace pro dopravce taxislužby a pro dopravce vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy (vozidla do 9 osob)

V souvislosti s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, která platí od 01.05.2013, dochází k transformaci vnitrostátní příležitostné osobní dopravy na taxislužbu. Současně s těmito změnami dochází i k podstatným změnám v provozování taxislužby.
Doporučujeme všem se důkladně seznámit s touto novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktualizovaném znění, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-102 a jeho prováděcí vyhláškou č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-106.

 

Co potřebují provozovatelé taxislužby k vyřízení jednotlivých žádostí:

K oznámení o zahájení provozování taxislužby
(dle § 4 a § 7,  zák. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • doklad o živnostenském oprávnění – výpis z živnostenského rejsttříku
 

Pro nahlášení a zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby dopravce doloží
(dle § 21 a 21a, zákona 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • údaje o vozidle (technický průkaz motorového vozidla)
 • knihu taxametru pro ověření aktuálních údajů o taxametru a paměťové jednotky
 

Podmínky pro zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby

 • dopravce musí být zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel
 • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby u jiného dopravce
 • všichni dopravci provozující taxislužbu, musí zajistit, aby při výkonu taxislužby byl ve vozidle výpis z evidence vozidel taxislužby a živnostenské oprávnění  (výpis z živnostenského rejstříku)
 
Dopravní úřad vydá dopravci nový doklad „Výpis z evidence vozidel taxislužby“, který bude dopravcům vydán na základě nahlášených aktuálních údajů z taxametru, tj. typ, výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru.
Dopravci mají novou povinnost oznamovat veškeré změny týkající se taxametru a paměťové jednotky a změny na vozidlech, kdy jim dopravní úřad vydá vždy aktuální „Výpis z evidence vozidel taxislužby“.

 

Místní příslušnost dopravního úřadu pro dopravce je určená podle sídla dopravce – právnické osoby nebo  místa podnikání – podnikající fyzické osoby.
 

K vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby
(dle § 9 odst. 3 a § 21c, zákona 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • občanský průkaz
 • 1 ks fotografie o rozměrech 35 x 45 mm
 

Podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby

 • věk řidiče 21 let a spolehlivost (§ 9 odst.3 zákona 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • řidič vozidla musí být v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, (dle § 3 zákoníku práce)
 • místní příslušnost dopravního úřadu je určená podle místa trvalého pobytu žadatele – řidiče
 
Dokladem oprávnění je průkaz řidiče taxislužby, který musí mít řidič při výkonu přepravy ve vozidle. O udělení oprávnění řidiče taxislužby si žádá sám řidič.
Platnost prukazu řidiče taxislužby je 5 let.
 

Vybavení, označení a provoz vozidla

 • vedení záznamu o provozu vozidla – „záznam o přepravě“, (tj. kopie stvrzenky vytištěné taxametrem po skončení jízdy a doplněná ručně o výchozí a cílové místo přepravy a podpis řidiče) a údaje vedené na paměťové jednotce taxametru
 • dopravci nemusí při silniční kontrole tisknout měsíční uzávěrky z taxametru a zajistit, aby tyto byly ve vozidle za poslední 3 měsíce.
 • při poskytování přepravy vozidlem cestujícího (drink servis)  musí mít řidič u sebe oprávnění řidiče taxislužby – průkaz řidiče taxislužby, živnostenské oprávnění a řidič musí být v pracovněprávním vztahu k dopravci
 • přeprava vozidlem bez taxametru může být realizována pouze na základě uzavřené písemné přepravní smlouvy (příležitostná osobní silniční doprava) a takové vozidlo v tomto provozu nesmí být označeno jako vozidlo taxislužby ani způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby. Všechny přepravní smlouvy z daného dne musí být při výkonu taxislužby ve vozidle
 
Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby vozidlo bylo při výkonu taxislužby řádně označeno a vybaveno, dle § 21 odst. 3, zákona 111//1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Další povinnosti, podmínky a způsob provozování taxislužby, řeší prováděcí vyhláška tohoto zákona, č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

Ceník úkonů:

 • vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, 500,- Kč
 • vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z registru dopravců, 50,- Kč