Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Silniční správní úřad

Ing. Radim Sikora

e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz     

tel. 558 340 688

 

 

Přehled činností:
 • vydává stanoviska, jakožto dotčený orgán statní správy v územním, kolaudačním a stavebním řízení ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací
 • vydává rozhodnutí v případě připojení silnice II. a III tř., připojení sousední nemovitosti k silnici II. a III. tř., povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací
 • vydává rozhodnutí ve věci povolování stavební činnosti a terénních úprav v ochranných pásmech silnic II. a III. tříd
 • vydává rozhodnutí o uzavírce a objížďce na pozemních komunikacích dle zákona č. 13/1997 Sb
 • vydává rozhodnutí ve věci umístění pevné překážky, reklamního poutače, terénních úprav u pozemních komunikací
 
Přílohy k žádostem:
k žádosti o povolení zřízení sjezdu ze silnice II. a III. třídy
 • vyjádření majetkového správce silnice, tj. Správa silnic MSK, středisko Frýdek-Místek
 • katastrální mapa se zakreslením místa požadovaného sjezdu
 • předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR DI Třinec

 

k žádosti o povolení zřízení sjezdu na místní komunikaci
 • souhlas vlastníka komunikace a pozemku
 • situační náčrt s vyznačením sjezdu na pozemní komunikaci (snímek pozemkové mapy)
 • předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR DI Třinec

 

k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice (provedení protlaku, překopu)
 • vyjádření majetkového správce silnice, tj. Správa silnic MSK, středisko Frýdek-Místek
 • v případě, že žadatel zastupuje investora doloží pověření k zastupování
 • katastrální mapa se zakreslením místa křížení silnice
 • k nahlédnutí stavební povolení

 

k žádosti o povolení uzavírky silničního provozu
 • vyjádření majetkového správce silnice, tj. Správa silnic MSK, středisko Frýdek-Místek
 • stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR DI Třinec k návrhu dopravního značení uzavírky a objížďky
 • situační mapa s vyznačením uzavírky a objížďky

 

k žádosti o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • návrh dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR DI Třinec
 • náčrtek nebo zakreslení lokality do katastrální mapy

 

Ceník úkonů:
 • Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti (práce na silnici, umístění věcí, reklama apod.)
  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                   100,- Kč       
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                           500,- Kč
  • delší než 6 měsíců                                                                              1000,- Kč

 

 • Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace (umístění inženýrských sítí)
  • 1000,- Kč

 

 • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy anebo místní komunikaci
  • 500,- Kč