Obsah

Evidence vozidel

Iveta Konderlová

e-mail: iveta.konderlova@jablunkov.cz     

tel. 558 340 681

 

Monika Kufová

e-mail: monika.kufova@jablunkov.cz     

tel. 558 340 687

 

Karel Mrukwia 

e-mail: karel.mrukwia@jablunkov.cz

tel. 558 340 685

 


Pracovníci zajišťují výkon agendy evidence vozidel: 

 •  provádí přihlášení vozidla
 • vydávají a evidují technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel
 • provádí změny v technických průkazech silničních motorových vozidel a přípojných vozidel
 • vydávají osvědčení o registraci motorových vozidel
 • provádí zápisy změn v registru silničních vozidel
 • vydávají a přidělují tabulky registračních značek 
 • vedou a doplňují registr vozidel 
 • vedou a doplňují spis vozidla 
 • vyřizují žádost o zánik vozidla případně vyřazení vozidla z provozu
 • schvaluji technickou způsobilost jednotlivého vozidla k provozu na pozemních komunikacích 
 • schvalují a povolují úpravy a přestavby vozidel
 • provádí změny v technických průkazech silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • schvalují a povolují provedení změn karoserie, motoru, barvy vozidla
 • povolují a schvalují přestavby vozidel na LPG
 • přihlašují (ruší) tažná zařízení
 • vyřizují žádost o zánik vozidla
 • přidělují a vydávají tabulky registračních značek 
 • vydávají technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel
 • vydávají osvědčení o registraci motorových vozidel
 • vedou a doplňují registr vozidel

 

Co občané potřebují k vyřízení některých žádostí:

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

 • technický průkaz vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně (přestavbě)
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla
 • platný doklad totožnosti

Žádost o vyřazení vozidla z registru

 • platný doklad totožnosti 
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • registrační značky k uložení

Žádost o výměnu registrační značky

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • zákonné pojištění (zelená karta)
 • původní registrační značky
 • platný doklad totožnosti

Žádost o vystavení duplikátu TP nebo ORV

 • osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
 • platný doklad totožnosti

Žádost o zápis silničního vozidla do RSV

Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v RSV

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • zákonné pojištění (zelená karta)
 • platný doklad totožnosti
 • protokol o evidenční prohlídce vozidla (ne starší 30 dnů)
 • u změny vlastníka nebo provozovatele vozidla je podávána společná žádost. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z Vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde. Další možností je zmocnit k vyřizování třetí osobu.

Žádost o zánik vozidla

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla
 • registrační značky

Ceník úkonů:

 • zápis silničního vozidla do RSV, změna vlastníka nebo provozovatele:
  • motocykl do 50 cm³   (300,- Kč)
  • motocykl nad 50 cm³ ( 500,Kč)                                                          
  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (800,- Kč)                           
  • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně (500,- Kč)
  • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti (700,- Kč)
 
 • vystavení duplikátu TP a ORV  (100,- Kč)
 • výměna reg. značky (1ks: 200,- Kč) + spr. popl. za zápis změny (450,- Kč)
 • registrační značka na přání ( 5.000,- Kč za každou tabulku)
 • registrační značka již tomuto vozidlu přidělená – poškození, zničení, nosič jízdních kol  (600,- Kč za každou tabulku)
 • vyřazení vozidla, včetně vyzvednutí  (200,- Kč)
 • změna barvy, změna bydliště   (50,- Kč)
 • výdej písemných dat o vozidle jeho držiteli  (50,- Kč)
 • výměna karosérie, změna motoru, změna barvy, zápis pohonu LPG  (50,- Kč)
 • zápis tažného zařízení do TP (50,- Kč)
 • schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla z ostatních států (mimo EHP): 
  •       plnění tech. požadavků úplné homologace typu ES:     (1.500,- Kč)
  •       neplnění tech. požadavků úplné homologace typu ES: (2.000,- Kč)

 • schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla ze státu EHP nepodléhá správnímu poplatku
 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 (1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
 
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.
 
(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.
 
(4) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši

a) 3 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000,- Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu.
 
(5) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).
 
(6) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
 
(7) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.

EURO normu, do které vozidlo spadá, najdou majitelé v osvědčení o registraci vozidla (dříve  tzv. velký technický průkaz). Zde může být přímo uvedena mezní hodnota emisí např. EURO2 nebo je uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 8301C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12) V tomto případě se nejdříve určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z toho se stanoví vlastní výše poplatku.