Obsah

Evidence řidičů

Zuzana Lysková

e-mail: zuzana.lyskova@jablunkov.cz     

tel. 558 340 682

 

Ing. Marie Veličková

e-mail: marie.velickova@jablunkov.cz     

tel. 558 340 684

 

Pracovníci zajišťují výkon agendy řidičů, agendy bodů a paměťových karet:

 

 • vydávají řidičské průkazy a jejich duplikáty (provádí změny údajů v ŘP)
 • vydávají mezinárodní řidičské průkazy (provádí změny v MŘP)
 • vydávají průkazy profesní způsobilosti řidiče (provádí změny v PZŘ)
 • vydávají výpisy z registru řidičů
 • vydávají potvrzení o oznámení ztráty, odcizení nebo zničení  řidičského průkazu
 • vydávají paměťové karty řidiče a vozidel
 • provádí odebírání řidičských průkazů na základě pravomocného rozhodnutí o odnětí, pozbytí, omezení nebo podmínění řidičského oprávnění
 • provádí vrácení řidičských průkazů
 • provádí zápis přestupků a bodů do registru řidičů
 • rozhodují o námitkách podaných proti záznamu bodů v registru řidičů
 • rozhodují o vrácení řidičských oprávnění
 • rozhodují o zadržení řidičských průkaz
 • provádí záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů

 

Co občané potřebují k vyřízení některých žádostí:

Žádost o vydání řidičského průkazu (prvopis, rozšíření ŘO)

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • správní poplatek 200,- Kč
 • zrychlená žádost - 5 pracovních dnů 700,-

Žádost o vydání druhopisu řidičského průkazu (ztráta, odcizení)

 • platný doklad totožnosti
 • v případě poškozeného řidičského průkazu i tento řidičský průkaz
 • správní poplatek 200,- Kč
 • zrychlená žádost - 5 pracovních dnů 700,-

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • jedna fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • správní poplatek 50,- Kč
Žádost o vydání profesního průkazu způsobilosti řidiče
 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • potvrzení o absolvování školení (5x7 hodin nebo 35 hodin)
 • správní poplatek 200,- Kč
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, body
 • platný doklad totožnosti
 • správní poplatek 15,- Kč za stránku A4 a každou další započatou 5Kč
Žádosti o vydání paměťové karty řidiče
 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • správní poplatek 700,- Kč
Žádosti o vydání paměťové karty vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby (dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie)
 • správní poplatek 700,-Kč

Typ platného řidičského průkazu

 • doba platnost je vyznačena na přední straně ŘP, řádek 4b

 

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému MD ČR udělilo akreditaci.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění,které pozbyla v důsledku:                           

 • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,                           
 • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo                  
 • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových  vozidel. 

 

Výsledek   dopravně   psychologického   vyšetření   zapisuje   do   lékařského posudku   o  zdravotní  způsobilosti  k  řízení motorových vozidel posuzující lékař.

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den  dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.  

 

Škola bezpečné jízdy

Dle zákona č.  361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  a dle zákona č. 374/2007 Sb. a prováděcího předpisu č. 156/2008 Sb., je možno  na základě žádosti řidiče požádat o  odpočet 3 bodů z registru řidičů po absolvování školení bezpečné jízdy.

Školení je určeno pro řidiče, kteří mají  ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6-ti a více body. V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil.

Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn. že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě.

Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

Kurzy Školení bezpečné  jízdy je možné absolvovat v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava, více informací na  www.centrum.libros.cz. Školení  bezpečné jízdy probíhá rovněž  v areálu Centra bezpečné jízdy – polygon Most (www.polygon-most.cz). Zájemce o účast na školení bezpečné jízdy vyplní žádost (možno stáhnout z webových stránek center bezpečné jízdy), kterou doloží výpisem z bodového hodnocení osoby ze dne, k jakému vyplňuje žádost o přijetí.