Obsah

Tajemník

Ing. Jan Nieslanik

e-mail: tajemnik@jablunkov.cz

tel. 558 340 614

 

 • Tajemník zajišťuje přenesený výkon státní správy v obcích s rozšířenou působností.
 • Plní úkoly, které má uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty.
 • Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.
 • Svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu.
 • Stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí, kontroluje
  a koordinuje.
 • Zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce.
 • Koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu
  a vzdělávání zaměstnanců.
 • Je evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře v rámci obce dle zákona č.159/2006 Sb.,
  o střetu zájmů - zabezpečuje činnosti související s vedením registru oznámení
  podle zákona o střetu zájmů a řízením o porušení povinností veřejných funkcionářů podle tohoto zákona.
 • Přijímá od fyzických osob státoobčanský slib (§ 12 zák. č. 40/1993 Sb., o státním občanství ČR).
 • Posuzuje návrhy právnických a fyzických osob na poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti personální správy, připravuje vydání rozhodnutí, při nedostatečných podáních rozhodnutí o odložení žádosti.
 • Určuje fyzické osoby (zaměstnance města) pro styk s utajovanými informacemi, jmenuje bezpečnostního ředitele.
 • Plní funkci představeného podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., vůči zaměstnancům - řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům.
 • Určuje oprávněné úřední osoby, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřním předpisem zaměstnavatele.