Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení městského úřadu
starosta města Ing. Jiří Hamrozi
jiri.hamrozi@jablunkov.cz
558 340 615
místostarosta Luboš Čmiel
lubos.cmiel@jablunkov.cz
558 340 613
sekretariát starosty Andrea Sikorová
andrea.sikorova@jablunkov.cz
558 340 697
Emílie Mitrengová
emilie.mitrengova@jablunkov.cz
558 340 615

 

Starosta města    

 

Vymezení působnosti:

Starosta zastupuje město navenek.

Rozsah pravomocí a povinností starosty stanoví zákon o obcích, zejména však:

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a rady města
 • podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy obce
 • na nejbližším zasedání zastupitelstva obce seznámí zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly v oblasti samostatné působnosti; v případě, že byl
 • kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se
 • způsobem, jakým se tak již stalo
 • řídí krizový štáb města a bezpečnostní radu města, řídí civilní obranu a ochranu města, řídí městskou policii
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu
 • při zajišťování samosprávných činností řídí kancelář tajemníka, městská policie, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, finanční odbor, odbor školství a kultury a informační centrum
 • vydává souhlas s uskutečněním zahraniční pracovní cesty místostarosty a tajemníka

 

Místostarosta města    

Vymezení působnosti:
 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.
 • spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.
 • Při zajišťování samosprávných činností řídí  odbor sociálních věcí a zdravotnictví , odbor dopravy, odbor místního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor územního plánování a stavebního řízení a komisi pro občanské záležitosti.