Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 456
TÝDEN: 1069
CELKEM: 1439639

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí

Prezentace ke stažení zde

Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, kde město Jablunkov je vedoucím partnerem projektu a obec Bukovec a Istebna jsou partnery projektu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností při řešení mimořádných událostí,zejména při lesním požáru, přívalových deštích, povodních a větrných smrštích a s tím související potřeba evakuace osob z těžce přístupného horského, silně zalesněné cz-pl příhraniční jižní části Těšínského Slezska. Naplněním tohoto cíle se zvýší úroveň bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro život obyvatelstva,pobyt turistů, zvýšení atraktivity regionu z pohledu turistiky, investic, a také ekonomiky.Předložený projekt přispěje k eliminaci definovaných problémů, pomůže nastavit intenzivnější spolupráci jednotek dobrovolných hasičů v řešené oblasti. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu je systém spojení a propojení krizových štábů ORP Jablunkov a obce Istebna prostřednictvím videokonferenčního volání při řešení mimořádné přeshraniční události. Hmatatelným výsledkem realizace projektu je systémová provázanost komunikace cz-pl jednotek prostřednictvím analogových radiostanic. V projektu dojde k testování a následnému vytyčení v hraničním území míst vhodných k překračování hranice s novými vozidly, označení bodu na mapě v GPS navigaci.S cílem zvýšení přeshraniční akceschopnosti v těžce přístupném terénu dojde k dovybavení hasičů kompatibilní technikou, aby byli připraveni na zásah v případě výskytu mimořádných událostí (přívalové deště, větrné smrště, lesní požáry vč. evakuace osob z těžce přístupného terénu).Proběhnou také součinnostní cvičení/školení s výše uvedenou tématiku s cílem procvičení komunikace/postupů.Realizací projektu vznikne rovněž elektronická cz-pl brožura,která bude umístěna společně s dalšími odbornými podklady na  online úložišti.

Realizací předloženého projektu bude posílena akceschopnost v případě výskytu mimořádných událostí,jako přívalové deště,bleskové povodně,požáry,větrné smrště a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Jednotky SDH budou díky projektu propojeny systémem komunikace: bude vytvořen systém propojující krizové štáby Jablunkova a Istebné prostřednictvím videokonferenčního volání.JSDH Jablunkov, Bukovec a JSDH Istebna budou vybaveny přenosnými analogovými radiostanicemi se součinnostním zásahovým kanálem pro společný zásah. Realizací projektu vznikne mapa s vyznačením bodů přejezdu přes hranici s krátkou charakteristikou bodu v daném ročním období a možnosti průjezdu s konkrétním vozidelem. Seznam bude obsahovat i místa pro čerpání hasební vody z řek, hydrantů a požárních nádrží. Tyto podklady budou zpřístupněny pro všechny jednotky a operační střediska (Ostrava a Katowice) dvojjazyčně.S cílem posílení akceschopnosti při výskytu mimořádných událostí v příhraniční oblasti bylo navrženo specjální vybavení pro každého partnera projektu.Veškerá speciální technika všech partnerů byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení JSDH obou států v regionu. Vybavení pořízené v rámci předloženého projektu garantuje efektivní realizaci společného operativního/dlouhodobého zásahu v řešeném hornatém, těžce přístupném, silně zalesněném přeshraničním území. Veškerá speciální technika je pořízena v návaznosti na riziko vzniku mimořádných událostí,zejména přívalové deště, bleskové povodně,požáry a s tím související evakuace osob z těžce přístupného terénu.Výsledkem součinnostních školení a cvičení s nově pořízeným vybavením bude zlepšení spolupráce těchto jednotek v případě vzniku mimořádných událostí.

Projekt reaguje na nedostatky vyplývající z analýz dokumentů a ze schůzek velitelů jednotek dobrovolných hasičů,členů krizových štábů a statutárních zástupců partnerských obcí v příhraničním území jihovýchodní oblasti euroregionu Těšínské Slezsko.Realizace projektu je pokračováním aktivit realizovaných v předchozích letech a je doplněním pro aktivity realizované v rámci vnitrostátních strategií.Hlavní cíl projektu bude naplněn díky realizaci systémových opatření: propojením krizových štábů Jablunkova-Istebné videokonferencí, propojením komunikace jednotek hasičů Jablunkova,Istebné,Bukovce radiostanicemi se společným kanálem, aby mohli reagovat na mimořádné událostí v přeshraniční oblasti. V rámci projektu dojde k dovybavení jednotek vozidly a vybavením za účelem zvýšení akceschopnosti v případě ohrožení přívalovými deštěmi/povodněmi/větrnými smrštěmi/požárem v těžko přístupné oblasti státní hranice.

0.Příprava projektu

1.Řízení projektu

 2.Propagační/informační činnosti

3.Investice do rozvoje společných či propojených systémů

4.Dovybavení JSDH vozidly

5.Společná tématická školení/cvičení.

Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuac. kryzysowych

Chodzi o wspólny czesko-polski projekt w ramach Współpracy Transgranicznej, w którym miasto Jabłonków jest Partnerem Wiodącym a Gmina Bukowiec oraz Istebna są Partnerami projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa transgranicznej gotowości i zdolności działania jednostek ochotniczej straży pożarnej do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza podczas pożaru lasu, ulewnego deszczu i powodzi, wichur i z tym związana potrzeba ewakuacji osób z trudno dostępnej górzystej, mocno zalesionej cz-pl strefy przygranicznej na południowej granicy Śląska Cieszyńskiego. W wyniku osiągnięcia tego celu dojdzie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na polsko-czeskim terenie przygranicznym, a tym samym poprawy warunków życia ludności, pobytu turystów, zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym, inwestycyjnym, a także gospodarczym. Ten projekt przyczyni się do eliminacji określonych problemów, przyczyni się  do tworzenia intensywnej współpracy jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym obszarze. Jednym z  rezultatów realizacji projektu jest system łączący kryzysowe sztaby gminy o rozszerzonych uprawnieniach Jabłonków i gminy Istebna poprzez połączenia wideokonferencyjne w celu rozwiązywania przesgranicznych sytuacji nadzwyczajnych. Wymiernym rezultatem projektu jest systemowe połączenie komunikacji cz-pl jednostek za pomocą radiostacji analogowych. W ramach projektu będą testowane, a następnie wytyczone miejsca w strefie przygranicznej, przez które można przejechać z nowo nabytymi specjalnymi samochodami i zaznaczenie punktów na mapie w GPS nawigacji. W celu zwiększenia transgranicznej zdolności operacyjnej w trudno dostępnym terenie dojdzie do poszerzenia wyposażenia strażaków w technikę kompatybilną, żeby byli gotowi do interwencji w sytuacjach kryzysowych (ulewne deszcze/ huragany/pożary lasów wł. ewakuacji w trudno dostępnym terenie). Będą też organizowane ćwiczenia koordynacyjne/szkolenia na określony temat w celu porozumiewania się / metod postępowania. Dzięki realizacji powstanie elektroniczna cz-pl broszura, która zostanie umieszczona razem z innymi dokumentami na serwerze on-line.

Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona gotowość do podejmowania działań transgranicznych w wypadku nastąpieniu sytuacji nadzwyczajnych, takich jak ulewne deszcze, powodzie, pożary, wichury i z tym związana ewakuacja osób w trudno dostępnym terenie. Jednostki OSP będą w ramach projektu ze sobą połączone za pomocą systemu komunikacyjnego: zostanie ustanowiony system łączący sztab kryzysowy Jabłonkowa i Istebnej za pośrednictwem połączeń wideokonferencyjnych. OSP Jabłonków, Bukowiec i jednostki OSP z gminy Istebna zostaną wyposażone w mobilne radiostacje analogowe ze wspólnym kanałem interwencyjnym umożliwiającym wspólne interwencje. Dzięki realizacji projektu powstanie mapa z wyznaczeniem punktów przejazdu przez granicę z krótkim komentarzem punktu w danej porze roku i możliwością przejazdu z konkretnym samochodem. Lista będzie zawierać miejsca do czerpania wody gaśniczej z rzek, hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych. Dokumenty te będą dostępne dla wszystkich jednostek i centrów operacyjnych (Ostrawa i Katowice) dwujęzycznie. W celu wzmocnienia gotowości przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na obszarze pogranicza zaplanowano specjalistyczny sprzęt  przeznaczony dla każdego partnera projektu. Wyposażenie specjalne wszystkich partnerów zostało zaproponowane jako kompleks działań gwarantujących efektywne wspólne interwencje OSP obu państw w regionie. Sprzęt nabyty w ramach złożonego projektu umożliwi także jego efektywne wykorzystanie podczas wspólnej krótko/długookresowej akcji ratowniczej w górzystym, trudno dostępnym, mocno zalesionym terenie przygranicznym. Wszelkie specjalne wyposażenie nabywane jest w powiązaniu z ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak ulewne deszcze, powodzie, pożary i z tym związana ewakuacja osób z trudno dostępnego terenu. Wynikiem koordynacyjnych szkoleń oraz ćwiczeń z nowo nabytym wyposażeniem będzie poprawa współpracy tych jednostek w wypadku sytuacji awaryjnych.

Projekt jest odpowiedzią na braki wynikające z analizy dokumentów i spotkań dowódców jednostek ochotniczej straży pożarnej, pracowników sztabów kryzysowych oraz przedstawicieli gmin partnerskich w południowo-wschodnim obszarze Euroregionu ŚĆ. Realizacja projektu jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach i jest uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach strategii kraju. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację działań systemowych: połączenia kryzysowych sztabów Jabłonkowa i Istebnej za pomocą wideokonferencji, połączenia jednostek OSP Jabłonków, Istebna, Bukowiec poprzez radiostacje analogowe ze wspólnym kanałem, aby móc reagować w sytuacjach kryzysowych na obszarach przygranicznych. W ramach projektu dojdzie do zakupu pojazdów w celu zwiększenia możliwości reagowania w wypadku zagrożeń, takich jak ulewny deszcz/powódź/wichura/pożar w trudno dostępnym terenie przygranicznym.

0.Przygotowanie projektu

1.Zarządzanie projektem

2.Promocja i informacja

3.Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

4. Wyposażenie jednostek OSP w pojazdy

5. Wspólne tematyczne ćwiczenia/szkolenia.