Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bezpečností rada

Bezpečnostní rada města Jablunkova (dále jen „bezpečnostní rada“) je zřízena v souladu s § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace. Její působnost je vymezena správním obvodem obce s rozšířenou působností, tzn. katastrálními územími následujících obcí: Bocanovice, Bukovec, Hrádek, Hrčava, Dolní Lomná, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Milíkov, Návsí, Písečná, Písek.

Činnost a jednání bezpečnostní rady se řídí Statutem a Jednacím řádem. Složení bezpečnostní rady, jejíž členy jmenuje starosta, je následující:

předseda Ing. Jiří Hamrozi starosta města
místopředseda Luboš Čmiel místostarosta města
tajemník Ing. Bronislav Heczko referent krizového řízení
člen Ing. Jan Nieslanik tajemník městského úřadu
člen Pavel Kufa vedoucí městské policie
člen Mgr. npor. Marek Sikora vedoucí OO PČR* v Jablunkově
člen plk. Ing. Vojtěch Nezval HZS ** Moravskoslezského kraje
člen Bc. David Sadowski

velitel JPO Jablunkov

* OO PČR – obvodní oddělení policie ČR

** HZS - hasičský záchranný sbor

Bezpečnostní radu svolává a řídí starosta, který je současně jejím předsedou. Tento zvláštní orgán obce projednává a posuzuje zejména:

  • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
  • krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • vnější havarijní plány,
  • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou událostí,
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

 

Povodňová komise města Jablunkov

Titul, příjmení, jméno, telefon

Funkce

Kontakt

Ing. Jiří Hamrozi

Starosta města

558 340 615, 727 854 160

Luboš Čmiel

Místostarosta

558 340 613, 702 221 470

Ing. Jiří Vavřač

Vedoucí odboru ŽPaZ, MěÚ Jablunkov

558 340 690, 602 421 738

Ing. Jan Nieslanik

Tajemník úřadu,

MěÚ Jablunkov

558 340 614, 602 568 817

Vladislav Janiczek

Vedoucí odboru MH,

MěÚ Jablunkov

558 340 660, 724 270 555

Tomáš Hanzlík

Vedoucí provozu

TS-technické služby, a.s.

558 357 282, 602 703 308

Bc. David Sadowski

Velitel jednotky JPO II

Jablunkov

773 747 249

Ing. Bronislav Heczko

Pracovník KŘ

MěÚ Jablunkov

558 340 621, 724 344 738

Pavel Kufa

Velitel MěP Jablunkov

558 340 616, 604 159 623

Problematiku povodní a povodňových opatření řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění a povinnosti povodňových orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na orgány krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 

Krizové řízení

Informace pro právnické a fyzické osoby
 


 Pracoviště:

Městský úřad Jablunkov, Dukelská 104,

739 91 Jablunkov, 2. patro, dveře č. 314

Pracovník krizového řízení:   


Ing. Bronislav Heczko
Telefon: 558 340 621, 724 344 738
Mail: bronislav.heczko@jablunkov.cz

 

 

OBSAH ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Krizové řízení zahrnuje souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na
- analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik
- plánování
- organizování
- realizaci
- kontrolu činností
prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Kritéria pro vyhlášení krizového stavu

- Mimořádná událost (zákon č. 239/2000Sb., o IZS) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.           K likvidaci vzniklé mimořádné události zpravidla stačí běžná činnost záchranných, bezpečnostních či havarijních služeb. Jestliže mimořádná událost nabude takových rozměrů, že zmocnění daná zákonem o IZS a jinými zákony nestačí k řešení následků mimořádné události, může dojít za určitých podmínek k vyhlášení krizového stavu (hovoříme o krizové situaci)

- Ke zvládnutí dopadů krizové situace a pro její zvládnutí je třeba omezit
a) práva osob
b) použít nadstandardní zdroje a složky
c) použít specifické právní nástroje.

Činnost při jednotlivých krizových stavech, pravomoci vlády, ministerstev, hejtmana kraje, starostů obcí, velitele zásahu jsou uvedeny v zákonech č.  239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

  

KRIZOVÉ STAVY

 

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Válečný stav

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43, odst. 1 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2

Parlament

je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

celý stát,

není omezeno

Stav ohrožení státu

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., čl.2, čl. 7

Parlament na návrh vlády

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

celý stát,
omezené území státu

není omezeno, souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů a poslanců

Nouzový stav

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., čl. 2, 5 a 6

Vláda

(v případě nebezpečí z prodlení předseda vlády) v případě výskytu živelních pohrom ( živelních, technologických např. ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí - epidemií, ekonomických problémů, teroristických útoků apod. ), které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví lidí nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost ve státě

celý stát
omezené území státu

nejdéle 30 dnů, prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny

Stav nebezpečí

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3

Hejtman kraje, v Praze primátor hl.m. Prahy

V případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, jestliže nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

celý kraj,
část kraje

nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády), pokud nelze nebezpečí odvrátit v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení nouzového stavu

 

MOŽNÉ ZDROJE RIZIK NA ÚZEMÍ ORP Jablunkov

 


SILNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Místo vzniku

komunikace I. a II. třídy


Krizová opatření
 


- okamžité vyvedení osob z prostoru
- varovat obyvatelstvo v přilehlé bytové zástavbě
- zamezit šíření nebezpečné látky

 

 

 

 


ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Místo vzniku

železnice


Krizová opatření
 


- okamžité vyvedení osob z prostoru
- varovat obyvatelstvo v přilehlé bytové zástavbě
- zamezit šíření nebezpečné látky

 

 

 

POVODNĚ

Místo vzniku

Okolí toku řeky Olzy a Lomňanky

 

Krizová opatření

 

 

Ohrožené obce mají zpracovány povodňové plány

 

  POVINNOSTI OBČANŮ NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Každý občan je odpovědný v rozsahu svých práv a povinností za:

a) předcházení
b) připravenost
c) zvládnutí krizových situací.
Každý občan musí respektovat veřejný zájem při zvládání krizových situací.

 

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna:

- strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu              - vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, poskytnout požadované   věcné prostředky                                                                                                                                                     

  

PŘÍRUČKY PRO OBČANY A ŠKOLY

Pro občany:
Pro případ ohrožení - příručka
Sebeochrana obyvatelstva ukrytím
Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek
Požární ochrana - příručka pro podnikatele

http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

Pro školy:
Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách
Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka pro učitele základních a středních škol
Výchova dětí v oblasti požární ochrany

http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc-skolam-pomoc-skolam.aspx
http://www.hasik.cz/publikace/index.html

SEZNAM PRODEJEN OCHRANNÝCH POMŮCEK

Pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti účinkům otravných látek, biologických prostředků, radioaktivního prachu a průmyslových škodlivin jsou při dlouhodobém vycestování do zahraničí i pro další zájemce v ČR možnosti nákupu ochranných prostředků v prodejnách dle uvedeného seznamu. Sortiment prodeje mohou upřesnit jednotlivé prodejny. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce.


http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-prodejen-ochrannych-prostredku.aspx  

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx