Obsah

PROJEKTY

JABLUNKOV - WISŁA - SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC

JABLUNKOV-WISŁA – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v roce 2019 společně s přeshraničním partnerem Wiślańskie Centrum Kultury (PL) předložilo žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieczyński, program INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 na projekt typu „A“ s názvem: Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc. Jedná se o společný projekt s vedoucím partnerem (JACKi), předkládá se jedna společná žádost. V červenci 2019 byl projekt Euroregionálním řídícím výborem FMP Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński schválen k financování. Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002003.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt se chce zaměřit na další rozvoj již běžící spolupráce mezi dvěma institucemi. Dále chce zajistit a zprostředkovat spolupráci lidových řemeslníků, kteří v obou partnerských městech působí. Partnerský projekt chce realizací jednotlivých aktivit zajistit a přispět jak k propagaci přeshraniční spolupráce, dále propagaci společného území, a také chce rozvinout širší spolupráci obou subjektů v oblasti kultury a organizaci volnočasových aktivit. Cílem partnerského projektu je navázat na úspěšně započatou spolupráci mezi dvěma právními subjekty, které jsou zaměřeny na podobnou činnost.

Aktivity, které budou v rámci projektu realizovány:

 1. Pořízení outodoorových fotopanelů v centru města Jablunkov.
 2. Pořízení mobiliáře ve Wisle.
 3. Vydání turistických novin s přehledem atraktivit z obou partnerských měst.
 4. Vydání kalendáře na rok 2020.
 5. Uspořádání řezbářského plenéru ve Wisle.
 6. Uspořádání akce Jabkový den v Jablunkově.
 7. Uspořádání happeningu v rámci Evropského týdne mobility v Jablunkově.
 8. Výstava v centru města Jablunkov polského umělce.
 9. Výstava v centru města Wisla českého umělce.
 10. Uspořádání řemeslného workshopu ve Wisle.
 11. Aktivity na podporu partnerské spolupráce.
 12. Propagační aktivity projektu.

Financování projektu

Celkem náklady projektu CZ + PL 31.607,7 EUR
CZ dotace 85% 11.387,35 EUR
CZ vlastní vklad 15% 2.009,53 EUR
   
PL dotace 85% 15.479,19 EUR
PL vlastní vklad 10% 1.821,09 EUR
PL příspěvěk ze SR 5%    910,54 EUR

1

1

PROPAGACE A ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V TIC JABLUNKOV

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2019 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019, kód programu: RRC/02/2019. Celková částka neinvestiční dotace:120.000 Kč. Získaná dotace bude mimo jiné použita na zpracování a tisk nového propagačního materiálu, propagaci, pořízení drobného vybavení do IC, zajištění chodu TIC během letní sezóny nebo na zajištění odborných kurzů pro zaměstnance IC.

Celkové náklady na projekt činí 150.000 Kč, z toho dotace: 120.000 Kč.

1

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ
ANEB JABLUNKOVSKÝ JARMARK

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.

Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:

 • uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
 • akce Jablunkovský jarmark – červenec,
 • uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
 • účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
 • vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
 • závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).

1

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 

MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ JARMARK NA TROJMEZÍ

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo na realizaci Vánočního jarmarku v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018, kód programu: PPA 2018. Výše neinvestiční dotace: 86.700 Kč.

1

 

"JABLUNKOVSKÉ CENTRUM KULTURY A INFORMACÍ - ATRAKTIVNÍ TIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018, kód programu: RRC/07/2018. Celková částka neinvestiční dotace: 134.800 Kč. Dotace bude použita na pořízení venkovního mobiliáře pro návštěvníky TIC, sezónní posilu personálu a na elektromobilitu.

Celkové náklady na projekt činí: 151.000 Kč, z toho poskytnutá dotace: 134.800 Kč.

1

 

"MODERNÍ TURISTICKÉ CENTRUM - SPOKOJENÝ NÁVŠTĚVNÍK JABLUNKOVSKA"

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017, kód programu: RRC/06/2017.  V rámci této dotace bude pořízeno: 10 kusů longboardů, vybavení IC, posílení personálu během letní sezóny. Také bude pořízeno 1 elektrokolo.

Celkové náklady na projekt: 150.782 Kč, z toho poskytnutá dotace: 134.300 Kč.

1

WISLA-JABLUNKOV - MÁME K SOBĚ BLÍZKO

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v květnu 2016 společně s přeshraničním partnerem Wiślański centrum kultury (PL) předložilo žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieczyński, program INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 na projekt typu „B“ s názvem: Wisła-Jablunkov – máme k sobě blízko. Jedná se o zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost. V září roku 2016 byl projekt Euroregionálním řídícím výborem FMP Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński schválen k financování.
Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000241.

Partnerský projekt se chce zaměřit na spolupráci mezi dvěma institucemi, přičemž jedna z nich je nově zřízena. Dále bude, díky jednotlivým aktivitám projektu, zajištěna a zprostředkována spolupráce dalších institucí a spolků, které v obou partnerských městech působí. Hlavním cílem projektu je nastartovat intenzivní a dlouhodobou přeshraniční spolupráci a vytvořit nové příležitosti k bližšímu poznání se, výměně zkušeností a navázání nových vztahů a přátelství nejen mezi dvěma právními subjekty ale i spolky, soubory a obyvateli obou partnerských měst. Výstupem spolupráce bude vytvoření nových společných aktivit, propagačních nástrojů a zintenzivnění spolupráce, dále výměna zkušeností mezi oběma kulturními centry, které se podílejí na realizaci stejných aktivit jak ve Wisle, tak v Jablunkově. Cílem samotného projektu je rovněž vzbudit zájem u návštěvníků a seznámit je s tradičním řemeslem, lidovým uměním Wisly a Jablunkova.

Mezi aktivity projektu, které budou realizovány, patří:

 1. společné uspořádání vánočního jarmarku v Jablunkově,
 2. výstava Fotoklubu Pictorial Foto Beskyd ve Wisle,
 3. výstava Grupy Twórców Wiślanie v Jablunkově,
 4. společné uspořádání velikonočního jarmarku v Jablunkově,
 5. vydání publikace s piktoriálními fotografiemi Jablunkova a Wisly,
 6. vydání česko-polského propagačního materiálu s QR kódy,
 7. zhotovení nových webových stránek příspěvkové organizace.

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkem 18.271,75 EUR
dotace z FMP 85% 15.530,98 EUR
vlastní vklad 15%

2.740,77 EUR

 

1

 

 

1

PROPAGACE A ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V TIC JABLUNKOV

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019“, kód programu: RRC/02/2019, projekt: Podpora a zkvalitnění poskytovaných služeb v TIC Jablunkov.

Celková výše poskytnuté dotace: 120.000 Kč (80%), vlastní vklad: 30.000 Kč (20%), celkové náklady projektu: 150.000 Kč. Dotace bude použita na propagaci, zhotovení nového propagačního materiálu, pořízení drobného vybavení do TIC, na vzdělávací kurzy pro zaměstnance TIC, zajištění zázemí pro návštěvníky TIC, a další.

1