Obsah

PROJEKTY

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ
ANEB JABLUNKOVSKÝ JARMARK

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.

Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:

 • uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
 • akce Jablunkovský jarmark – červenec,
 • uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
 • účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
 • vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
 • závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).

1

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ JARMARK NA TROJMEZÍ

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo na realizaci Vánočního jarmarku v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018, kód programu: PPA 2018. Výše neinvestiční dotace: 86.700 Kč.

1

 

"JABLUNKOVSKÉ CENTRUM KULTURY A INFORMACÍ - ATRAKTIVNÍ TIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018, kód programu: RRC/07/2018. Celková částka neinvestiční dotace: 134.800 Kč. Dotace bude použita na pořízení venkovního mobiliáře pro návštěvníky TIC, sezónní posilu personálu a na elektromobilitu.

Celkové náklady na projekt činí: 151.000 Kč, z toho poskytnutá dotace: 134.800 Kč.

1

 

"MODERNÍ TURISTICKÉ CENTRUM - SPOKOJENÝ NÁVŠTĚVNÍK JABLUNKOVSKA"

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017, kód programu: RRC/06/2017.  V rámci této dotace bude pořízeno: 10 kusů longboardů, vybavení IC, posílení personálu během letní sezóny. Také bude pořízeno 1 elektrokolo.

Celkové náklady na projekt: 150.782 Kč, z toho poskytnutá dotace: 134.300 Kč.

1

WISLA-JABLUNKOV - MÁME K SOBĚ BLÍZKO

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v květnu 2016 společně s přeshraničním partnerem Wiślański centrum kultury (PL) předložilo žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieczyński, program INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 na projekt typu „B“ s názvem: Wisła-Jablunkov – máme k sobě blízko. Jedná se o zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost. V září roku 2016 byl projekt Euroregionálním řídícím výborem FMP Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński schválen k financování.
Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000241.

Partnerský projekt se chce zaměřit na spolupráci mezi dvěma institucemi, přičemž jedna z nich je nově zřízena. Dále bude, díky jednotlivým aktivitám projektu, zajištěna a zprostředkována spolupráce dalších institucí a spolků, které v obou partnerských městech působí. Hlavním cílem projektu je nastartovat intenzivní a dlouhodobou přeshraniční spolupráci a vytvořit nové příležitosti k bližšímu poznání se, výměně zkušeností a navázání nových vztahů a přátelství nejen mezi dvěma právními subjekty ale i spolky, soubory a obyvateli obou partnerských měst. Výstupem spolupráce bude vytvoření nových společných aktivit, propagačních nástrojů a zintenzivnění spolupráce, dále výměna zkušeností mezi oběma kulturními centry, které se podílejí na realizaci stejných aktivit jak ve Wisle, tak v Jablunkově. Cílem samotného projektu je rovněž vzbudit zájem u návštěvníků a seznámit je s tradičním řemeslem, lidovým uměním Wisly a Jablunkova.

Mezi aktivity projektu, které budou realizovány, patří:

 1. společné uspořádání vánočního jarmarku v Jablunkově,
 2. výstava Fotoklubu Pictorial Foto Beskyd ve Wisle,
 3. výstava Grupy Twórców Wiślanie v Jablunkově,
 4. společné uspořádání velikonočního jarmarku v Jablunkově,
 5. vydání publikace s piktoriálními fotografiemi Jablunkova a Wisly,
 6. vydání česko-polského propagačního materiálu s QR kódy,
 7. zhotovení nových webových stránek příspěvkové organizace.

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkem 18.271,75 EUR
dotace z FMP 85% 15.530,98 EUR
vlastní vklad 15%

2.740,77 EUR

 

1

 

 

1