Evidence vozidel    

Pracovníci zajišťují výkon agendy evidence vozidel: 

-  
-  
-  
-  
-  


-

provádí přihlášení vozidla
vydávají a evidují technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
provádí změny v technických průkazech silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
vydávají osvědčení o registraci motorových vozidel
provádí zápisy změn v registru silničních vozidel
vydávají a přidělují tabulky registračních značek 
vedou a doplňují registr vozidel 
vedou a doplňují spis vozidla 
vyřizují žádosti o vyřazení vozidla případně dočasného vyřazení vozidla z provozu

  

Co občané potřebují k vyřízení některých svých žádostí: 

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel:

-
-
-
-

technický průkaz vozidla a přípojného vozidla (TP)
osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
rozhodnutí o schválení technické způsobilosti po provedené změně (přestavbě)
ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla

 

Žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru:

-
-

platný doklad totožnosti nebo IČO
technický průkaz vozidla
osvědčení o registraci vozidla (OTP)
SPZ k uložení 

 

Žádost o výměnu registrační značky:


-
-
-

technický průkaz vozidla
osvědčení o registraci vozidla (OTP)
zákonné pojištění
původní registrační značku
platný doklad totožnosti nebo IČO
platnou technickou kontrolu (zápis v TP nebo protokol)

 

Žádost o vystavení duplikátu TP nebo OTP:

-
-

osvědčení o registraci vozidla (OTP) nebo technický průkaz (TP)
zákonné pojištění
platný doklad totožnosti nebo IČO
platnou technickou kontrolu (zápis v TP nebo protokol)

 

Žádost o přepis vozidla z jiného správního obvodu:

-
-
-
-
-
-
-

technický průkaz (TP)
osvědčení o registraci vozidla (OTP)
zákonné pojištění na nového majitele
platný doklad totožnosti nebo IČO
v TP potvrzené odhlášení vozidla z jiného správního obvodu
protokol o evidenční prohlídce vozidla
registrační značku vozidla - přepis v kraji (jen zadní k vylepení evidenční známky)
registrační značku vozidla - přepis z jiného kraje (obě vrátit, v ceně přepisu jsou nové)
platnou technickou kontrolu (zápis v TP nebo protokol)

 

Ceník úkonů:

-
 
 
 
 
 
-


-
-
-

zápis prvního a dalšího držitele motorového a nemotorového vozidla:
  a) u motocyklu do 50 cm3
  b) u motocyklu nad 50 cm3
  c) u jiného motorového vozidla
  d) u přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně
  e) u přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti
vystavení duplikátu TP a OTP
změna bydliště, změna sídla firmy (stěhování s výměnou RZ)
výměna registrační značky (1 ks: 200,-Kč) + spr.popl.za zápis změny
dočasné vyřazení vozidla (včetně vyzvednutí)
změna barvy, změna bydliště, ukončení leasingu
výdej písemných dat o vozidle jeho držiteli

   
300,-- Kč
500,-- Kč
800,-- Kč
500,-- Kč
700,-- Kč
100,-- Kč
400,-- Kč
450,-- Kč
100,-- Kč
50,-- Kč
50,-- Kč

 

 

Poplatky za registraci a přeregistraci vozidel nesplňující emisní normu EURO3 od 1.1.2009

(poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků)

 Od 1.1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb., ze dne 23. září 2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech určuje poplatky za automobily nesplňující nejnovější emisní standarty. Byly stanoveny poplatky při registraci vozidel v závislosti na plnění emisních hodnot ve výfukových plynech.

 V § 37e  zákona o odpadech  je uvedeno v odstavcích 1 až 5:

 (1) Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek  při první přeregistraci vozidla.

 (2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

 Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

 (3) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.

 (4) Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

(5) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

Poplatky se týkají vozidel kategorie M1 a N1, tedy osobních a lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. Poplatek se nevztahuje na motocykly, ale ani na  veterány a sportovní speciály.

Při vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se poplatek neplatí.

 EURO normu, do které vozidlo spadá, najdou majitelé v osvědčení o registraci vozidla (dříve  tzv. velký technický průkaz). Zde může být přímo uvedena mezní hodnota emisí např. EURO2 nebo je uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 8301C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12) V tomto případě se nejdříve určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z toho se stanoví vlastní výše poplatku.